SK | CZ | PL | EN

Obchodné podmienky

 I. Všeobecné ustanovenia 

1.1 MPDESIGN s.r.o. (ďalej len ako prevádzkovateľ)  prevádzkuje www.affilpro.sk, ktorý je miestom, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ sprostredkováva používateľovi obsah. 

1.2 Poskytovateľ nevystupuje ako predajca sortimentu, ale ako poskytovateľ platformy, ktorá slúži na prezentáciu od používateľov. 

 

II. Registrácia, kategorizácia používateľov

2.1 Vstupom alebo iným použitím www.affilpro.sk sa osoba stáva a zaraďuje do kategórie používateľov v zmysle týchto obchodných podmienok (ďalej ako používatelia). 

2.2 Povinnosťou používateľa je oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom používanímwww.affilpro.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je povinný ich dodržiavať v celom rozsahu. 

2.3 Používatelia sa v rámci portáluwww.affilpro.sk delia do nasledovných kategórií: 

 

2.3.1 Používateľ – špecialista, partner affiliate

a) má povinnosť zaregistrovať sa na portáli www.affilpro.sk a to vytvorením osobného účtu 
b) musí disponovať živnostenským oprávnením, týkajúcim sa výroby výrobkov a poskytovaním služieb
c) má povinnosť poskytnúť presné, úplne a aktualizované informácie. V prípade ak dôjde k porušenie tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený okamžite zrušiť jeho účet
d) edituje svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia)
e) disponuje prehľadmi, štatistikami z predajov, provízií prostredníctvom svojich reklamných kanálov, zoznamom affiliate kampani a ich banerov 
f) ponúka reklamný priestor na svojej webovej stránke alebo sociálnej sieti – facebook,pinterest, twiter, lindeln, google+, v mobilnej verzii instagram, email a iné reklamné kanále
g) zodpovedá za obsah a odkazy umiestnené na svojich webových stránkach a sociálnych sieťach

2.3.2 Používateľ – profesionál, e-shop, firma 

a) má povinnosť zaregistrovať sa na portál www.affilpro.sk  a to vytvorením osobného účtu 
b) má povinnosť poskytnúť presné, úplne a aktualizované informácie. V prípade ak dôjde k porušenie tejto povinnosti je poskytovateľ oprávnený okamžite zrušiť jeho účet
c) edituje svoj profil, vrátane titulnej fotky a obrázka svojej identity (logo, vlastná fotografia) 
d) je zaradený do katalógu Profesionálov 
e) je vyhľadávaný klientmi na základe kategórie zamerania, štátu, kraja
f) pridáva produkty do katalógu produktov  a to buď jednotlivo alebo prostredníctvom XML feedu. V XML feede Poskytovateľ neakceptuje názov Používateľa – profesionála, e-shop, firma uvedený v názve produktu
g)v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania okrem iného poskytuje a predáva tovar vo sfére dizajnu, módy, bývania, športu, techniky a handmade a takýto tovar alebo služby prezentuje prostredníctvom www.affilpro.sk
h) disponuje prehľadmi, štatistikami predajov, provízií z „cashback“, „pochvál nákupov“ reklamných kanálov partnerov

2.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť registráciu alebo zrušiť profil akejkoľvek kategorie používateľa podľa svojho uváženia. 

2.5 Využívaniewww.affilpro.sk je podmienené registráciou používateľa.   Používateľ je povinný vyplniť registračný formulár.  Registrácia je dokončená jej aktiváciou. Aktiváciu vykoná poskytovateľ prostredníctvom potvrdenia aktivačného emailu. 

2.6 Používateľ ktorejkoľvek kategórie je oprávnený sa do systému nawww.affilpro.sk zaregistrovať iba raz. 

2.7 Odoslaním vyplneného registračného formulára používateľ ktorejkoľvek kategórie výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne a plne súhlasí. 

 

III.   Práva a povinnosti používateľov 

 

3.1 Používateľ je povinný uvádzať pravdivé, presné a úplné údaje o vloženom obsahu. Za nesprávne uvedené údaje zodpovedá každý používateľ sám. 

3.2 Používateľ je povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a prehlasuje, že s týmito súhlasí. 

3.3 Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá obsiahnuté v tomto článku. 

3.4 Používateľ – profesionál vstupuje na www.affilpro.sk ako subjekt, ktorý vo vlastnom mene dopytuje reklamný priestor a za sprostredkovanie je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odmenu. Používateľ – profesionál vykoná úhradu na bankový účet Prevádzkovateľa za všetky uskutočnené reklamné kampane v tom – ktorom mesiaci a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorá mu bude od Prevádzkovateľa doručená.  

3.5 Používateľovi – profesionálovi je služba na www.affilpro.sk poskytnutá dohodou osobitne - je to otázkou dohody.

3.6 Prevádzkovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ dôjde k zmene sadzby DPH v období medzi uzatvorením Zmluvy a fakturáciou Ceny, Používateľ – professional berie na vedomie a súhlasí, že Prevádzovateľ je oprávnený jednostranne upraviť Cenu podľa platnej výšky sadzby DPH. 

3.7  V prípade omeškania Používateľa - profesionála so zaplatením Ceny (alebo niektorej jej zložky), je prevádzkovateľ oprávnený účtovaťPoužívateľovi - profesionálovi zmluvnú pokutu vo výške 18 % p.a. z dlžnej čiastky a náklady spojené s vymáhaním pohľadávky. 

Používateľ - profesionáludeľuje súhlas prevádzkovateľovii k zasielaniu faktúr v elektronickej forme v zmysle ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, a to formou zasielania faktúry elektronickou poštou v elektronickej forme. Elektronicky vyhotovované faktúry sú zmluvnými stranami považované za plnohodnotné faktúry. 

 

Podmienky poskytovania služby „affiliate sieť“ a finančná odmena 

 

 

 IV.(C) Podmienky poskytovania služby „affiliate sieť“ 

4.1 Používateľ – partner ponúka reklamný priestor na svojej webovej stránke, sociálnej sieti, v databáze emailov prípadne v iných reklamných kanáloch  na prezentáciu reklamných prvkov kampane zapojenej do systému www.affilpro.sk . 
 
4.2 V prípade, že dôjde k využitiu jeho reklamného priestoru vzniká používateľovi – partner affiliate nárok na finančnú odmenu.  
 
4.3 Partner affiliate je povinný zabezpečiť aby jeho webová stránka, sociálna sieť, databáza e-mailov alebo iný reklamný kanál neobsahoval žiaden materiál alebo odkaz na materiál, ktorý je nezákonný a porušuje autorské práva, práva k ochranným známkam a patentom, obchodným menám a iným súvisiacim právam. Partner affiliate vyhlasuje, že má oprávnenie prevádzkovať internetové webové stránky, na ktorých bude umiestnený akýkoľvek reklamný prvok akejkoľvek reklamnej kampane a je vlastníkom potrebných licencií a oprávnení týkajúcich sa jeho webových stránok. Partner affiliate zodpovedá za odkazy ako aj obsah jeho webových stránok. Reklamná grafika, ktorá je poskytnutá partnerovi affiliate je požíva ochranu poskytovanú autorským právam a je možné ju používať iba v rovnakej forme a len na propagovanie reklamných kampaní, ktoré sú súčasťouwww.affilpro.sk
 
4.4 Partner affiliate nesmie konať takým spôsobom, aby poškodzoval dobré meno prevádzkovateľa a ostatných používateľov.  
 
4.5 Partner affiliate nemá oprávnenie odmeňovať návštevníkov jeho webových stránok za prezeranie jednotlivých reklamných prvkov kampane zapojenej do systémuwww.affilpro.sk umiestnenej na jeho webovej stránke a nemôže ani dať prísľub odmeny tretím osobám za vyššie uvedené konanie.  
 
4.6 Partner affiliate môže byť ako partner affiliate registrovaný len k jednému užívateľskému účtu na www.www.affilpro.sk. Pre prípad porušenia tejto jeho povinnosti má Prevádzkovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 € a právo na zrušenie používateľského účtu a ukončiť s ním spoluprácu bez nároku partnera affiliate na akúkoľvek odmenu. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní od doručenia oznámenia o porušení jeho povinnosti partnerovi affiliate.  
 
4.7 Partner affiliate je povinný všetky svoje údaje uvádzať úplne a pravdivo a je povinný zabezpečiť také opatrenia, aby došlo k zamedzeniu prístupu tretích osôb do jeho používateľského účtu. V opačnom prípade zodpovedá za konanie týchto tretích osôb. 
 
4.8 Partner affiliate nesmie reklamný prvok ktorejkoľvek kampane vykonanej cez www.affilpro.sk umiestniť na stránkach s obsahom pornografických, odporujúcim dobrým mravom ani takým spôsobom a na takých stránkach, ktoré by mohli poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo používateľov. Za týmto účelom si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na kontrolu obsahu webových stránok Partnera affiliate, na ktoré umiestňuje tie ktoré reklamné prvky.  
 
4.9 Na www.affilpro.sk nie je dovolené používať redirectový traffic – presmerovanie domén na stránku používateľa za účelom propagácie kampane .Výnimka môže byť určená buď v popise samotnej kampane alebo udelená písomne. Rovnako nie je nawww.affilpro.sk používať značkové kľúčové slová Používateľov v rámci propagovania v platených výsledkoch reklamných systémov – najmä názvy internetových adries používateľov  - profesionálov a z nich odvodených slov.  Ak zo strany partnera affiliate dôjde k porušeniu tejto povinnosti môže mu byť zo strany Prevádzkovateľa uložená zmluvná pokuta vo výške 500 € a to za každé porušenie zvlášť. Takto určená pokuta je splatná do 7 dní od vystavenia faktúry Prevádzkovateľom. Pre prípad opakovaného porušovania tejto povinnosti je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať konto Používateľa – partnera affiliate a tomuto nevzniká nárok na akékoľvek provízie.  
 
4.10 Partner berie na vedomie, že všetky informácie poskytnuté od Prevádzkovateľa sú obchodným tajomstvom a v prípade porušenia obchodného tajomstva je zodpovedný v zmysle príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.  
 
4.11 Po splnení vyššie uvedených podmienok bude Používateľovi - Partner affiliate zo strany Poskytovateľa uskutočnená výplata finančnej odmeny a to formou bezhotovostnej platby v prospech účtu Používateľa - Partner affiliate.  
 
4.12 Výplata finančnej odmeny sa uskutočňuje výlučne iba v zákonných peniazoch Slovenskej republiky. 
 
4.13 Výplata finančnej odmeny bude vykonaná iba v prípade, že celková suma v profile Používateľa - Partner affiliate v čase výplaty bude väčšia alebo sa bude rovnať sume minimálnej výplaty 20 €. Používateľ - Partner affiliate si o výplatu finančnej odmeny požiada cez rozhranie webovej aplikácie nawww.affilpro.sk. 
 
4.14 K vyplateniu finančnej odmeny zo strany Poskytovateľa Používateľovi  - Partner affiliate nedôjde najmä v nasledovných prípadoch: 
  • Používateľ – profesionál neuhradil Poskytovateľovi províziu, ktorá súvisí s transakciou - Partner affiliate 
  • Províziu vyplatenú Používateľom - profesionálom nie je možné spárovať s profilom Používateľa – Partner affiliate 
  • Provízia, ktorú vyplatil Používateľ- profesionál Poskytovateľovi je spárovaná s účtom Používateľ – Partner affiliate, ktorý už neexistuje 
  • V prípade porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok zo strany Používateľa - Partner affiliate 
  • Používateľ –  Partner affiliate sa viackrát zaregistroval nawww.affilpro.sk. 

 

VPráva a povinnosti Prevádzkovateľa

5.1 Prevádzkovateľ má právo odstrániť obsah každého používateľa z webovej stránky www.affilpro.sk, pokiaľ je tento v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. 
 
5.2 Prevádzkovateľ je výhradne zodpovedný len za správu internetovej stránky www.affilpro.sk, správne zobrazovanie textov, fotografií a jej správne fungovanie.  
 
5.3 Prevádzkovateľ je oprávnený použiť fotografie obsahu používateľov za účelom prezentácie webuwww.affilpro.sk. 
 
5.4 Pre prípad porušenia týchto obchodných podmienok zo strany používateľa je prevádzjovateľ oprávnený obmedziť práva používateľa a/ alebo rozsah služieb poskytovaných používateľovi, ako aj znemožniť používateľovi prístup na www.affilpro.sk a akékoľvek užívanie služieb tu dostupných. 
 
5.5 Používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ mu nezaručuje bezchybné fungovanie portálu, že obsah vkladaný na www.affilpro.sk bude nepretržite dostupný, úplný, presný a správny a neporušujúci všeobecné záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. 
 
5.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.affilpro.sk a to bez udania dôvodu, pričom registrovaným používateľom nevzniká akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok. 
 
5.7 Prevádzkovateľ je pre prípad nadobudnutia podozrenia o porušovaní všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky oprávnený poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní všetky jemu známe údaje o osobe Používateľa.  
 
 

 VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Užívateľ a inzerent udeľujú súhlas so zaradením všetkých osobných údajov ako aj ďalších získaných údajov do databázy www.affilpro.sk a s ich spracovaním. 
 
6.2 Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby spoločnosti. 
 
6.3 Súhlas sa poskytuje až do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. 
 
6.4 www.affilpro.sk sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. 
 
6.5 Podmienky ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v samostatnom dokumente dostupnom na adrese https://affilpro.com/privacy-policy/, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok. Súhlasom s týmito Obchodnými podmienkami súhlasí používateľ tiež s uvedenými Podmienkami o ochrane osobných údajov.

 

VII. Cookies 

7.1 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov. 
 
7.2 Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete, rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú webovú stránku, umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom. 
 
7.3 V súvislosti s týmto sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov. 
 
7.4 Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu, alebo systémy na sledovanie používateľov. 
 
 

VIII. Platobné podmienky 

8.1 Spôsoby platby sú prepojené s platobnou bránou spoločnosti gopay.com, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. 
 
8.2 Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesiel k elektronickému bankovníctvu používateľ zadáva prostredníctvom zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti gopay.com. 
 
8.3 Platbu je možné nastaviť aj ako „opakovanú“ t.j. – automaticky sa mesačne uhradí cena, ktorá je fixná za používanie aplikácie www.affilpro.sk. O skutočnosti, že platba bude kategorizovaná ako opakovaná príde používateľovi email so stavom platby. Po rozkliknutí overenia stavu platby je uvedená informácia o opakovanej platbe. Používateľ ma možnosť opakovanú platbu zrušiť a to vo svojom profile v menu Faktúry. 
 
8.4 Opakovaná platba je strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti gopay.com. K automatickému strhnutiu platby dôjde prvýkrát 14 dní odo dňa a hodiny, kedy došlo k prvej platbe a potom vždy v rovnaký deň a hodinu toho ktorého mesiaca. Používateľovi nevzniká nárok na vrátenie strhnutej platby za toto obdobie. 
 
8.5 V prípade akýchkoľvek zmien bude používateľ informovaný na jeho emailovú adresu. 
 
8.6 Odberateľ z členských štátov EÚ je povinný uviesť svoje IČ DPH, nakoľko má povinnosť registrácie pred prijatím služby. Pokiaľ nám klient neposkytne platné IČ DPH pristúpime k zdaneniu služby slovenskou sadzbou DPH 20%. 
 
 
 IX. Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Obchodné podmienky uvedené na www.affilpro.sk sa stávajú platnými a účinnými momentom ich potvrdenia, s výnimkou ak je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
 
9.2 Používateľ prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, rozumie im a výslovne s nimi súhlasí. 
 
9.3 Vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými zákonmi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a EU. 
 
9.4 Vzniknuté spory sa zmluvné strany zaväzujú primárne riešiť zmierlivo a mimosúdnou cestou, pokiaľ takáto možnosť aj po vynaloženom úsilí nebude možná, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť vzniknutý spor na príslušnom súde. 
 
9.5 Akákoľvek časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v akejkoľvek podobe bez výslovného súhlasu www.affilpro.sk. 

 

MPDESIGN s.r.o. – www.affilpro.sk, Sládkovičova 1972 , 022 01 Čadca  

 

IČO: 50397028   

DIČ: 2120313602  

IČ DPH: SK2120313602 

 

IBAN: SK54 0900 0000 0051 1593 2679   

e-mail: support@affilpro.com  

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vo vložke č. 56899/Le-